Ogólne warunki handlowe IDC TRADE Sp. z o.o. Sp. K.


Niniejsze ogólne warunki handlowe określają zasady dokonywania przez IDC TRADE Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą ul. Mylna 25 lok. 3 i 4, 60-856 Poznań, zwaną dalej IDC TRADE, sprzedaży towarów w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. 

Zasady rejestracji nowych Klientów

2


 1. IDC TRADE, dokonuje sprzedaży na rzecz Klientów zarejestrowanych w systemie B2B IDC TRADE ( adres platformy: www.idctrade.pl) .

 2. Klientem może być wyłącznie podmiot, który jest przedsiębiorcą, tj. taki, który prowadzi działalność gospodarczą i będzie nabywał od IDC TRADE, towary wyłącznie w celach związanych z tą działalnością. W przypadku nowych Klientów warunkiem rozpoczęcia współpracy jest złożenie pierwszego zamówienia, które to zamówienie nie może zostać anulowane, na towary za cenę netto nie niższą niż 1000 zł

 1. Celem rejestracji w systemie IDC TRADE, podmiot spełniający kryterium określone w ustępie poprzedzającym zobowiązany jest przesłać do IDC TRADE, drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@idctrade.pl : 

a) Pełną nazwę firmy,

b) Siedzibę i adres, 

c) Kopię lub skan odpisu z KRS, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – kopię lub skan zaświadczenia o wpisie do tej ewidencji, 

d) Numer NIP i numer REGON, 

e) Kopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i numeru REGON,

f) zrzut ekranu z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów z potwierdzeniem, że numer NIP Klienta zweryfikowany został jako podatnik VAT czynny – ze wskazaniem daty sprawdzenia. Data sprawdzenia nie może być późniejsza niż dzień przesłania zgłoszenia;

g) Dane kontaktowe, w tym co najmniej adres e-mail i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za współpracę z IDC TRADE, 

 1. W oparciu o przesłane zgłoszenie IDC TRADE, dokonuje rejestracji Klienta w systemie B2B IDC TRADE,.

 2. IDC TRADE, ma prawo odmówić rejestracji Klienta w systemie w szczególności w następujących przypadkach: 

a) Przesłania niekompletnego zgłoszenia i nieuzupełnienia go, 

b) Posiadania przez dany podmiot zaległości płatniczych względem Skarbu Państwa lub innych podmiotów, 

c) Braku posiadania przez dany podmiot statusu podatnika VAT czynnego; 

d) Nieprzestrzegania przez dany podmiot powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie praw konsumenta oraz obowiązków związanych z dokumentacją dokonywanej na rzecz konsumentów sprzedaży (w tym wystawiania faktur VAT , rachunków lub paragonów etc.)

g) Uczestniczenia w transakcjach bądź innych zdarzeniach gospodarczych, nakierowanych na uchylanie się od opodatkowania, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług;  

 1. W każdym z przypadków opisanych w ustępie poprzedzającym IDC TRADE ma prawo odmówić w odniesieniu do Klienta już zarejestrowanego dokonywania dalszej sprzedaży na rzecz tego klienta, niezależnie od tego, czy dokonanie takiej sprzedaży jest możliwe.

 2. Takie samo prawo służy IDC TRADE także w następujących przypadkach:

a) Regularnych lub znaczących opóźnień w płatnościach, 

b) Sprzedaży produktów dystrybuowanych przez IDC TRADE w cenach poniżej cen ich zakupu od IDC TRADE, z wyjątkiem posezonowej wyprzedaży,

Zasady składania zamówień

3


 1. Klient może zamówić towary za pośrednictwem strony www.idctrade.pl, zwanym dalej B2B korzystając z loginu i hasła otrzymanych po rejestracji Klienta w B2B,

 1. Klient ma obowiązek strzec otrzymanego loginu i hasła przed osobami nieuprawnionymi. Uważa się, że osoba, która posługuje się loginem i hasłem Klienta uprawniona jest do jego reprezentacji, zaś wszelkie czynności dokonane wskutek posłużenia się loginem i hasłem, uważane będą za dokonane przez Klienta.

 1. Zamówienie musi zawierać co najmniej: 

 1. określenie zamawianych towarów poprzez podanie kodów z B2B,

 2. określenie ilości zamawianych towarów,

 3. dokładne określenie Klienta, 

 4. wybór sposobu płatności, 

 5. wybór daty i miejsca dostawy. 

 1. IDC TRADE potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji w ten sposób, że wygeneruje w systemie elektronicznym, do którego Klient będzie posiadał dostęp, fakturę VAT na te towary z zamówienia, których sprzedaż IDC TRADE potwierdza. Umowa sprzedaży będzie uważana za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia, tj. z chwilą wygenerowania faktury VAT w systemie. IDC TRADE ma prawo potwierdzić zamówienie w całości lub w części, tj. w odniesieniu do niektórych jedynie towarów objętych zamówieniem. 

 1. Do chwili potwierdzenia przez IDC TRADE przyjęcia zamówienia w sposób opisany w ustępie poprzedzającym, Klient ma prawo anulować zamówienie. Anulowanie zamówienia powinno nastąpić poprzez wysłanie maila z podaniem numeru zamówienia na adres biuro@idctrade.pl Mail niezawierający numeru zamówienia nie wywołuje skutku w postaci anulowania zamówienia.  

Ceny

4


 1. Ceny towarów oferowanych przez IDC TRADE określone są w B2B.

 2. Ceny określone w B2B są cenami netto, tj. bez podatku VAT, chyba że co innego podano w B2B. Do cen doliczany jest podatek VAT. 

 3. Sugerowane ceny detaliczne są jedynie sugestią do dalszego oferowania produktów w podanych cenach.

Płatności

5


 1. Klient może dokonywać płatności wedle swego wyboru, dokonując przedpłaty, przelewu lub płacąc za przesyłkę zawierającą zamówione towary za pobraniem, o ile wartość przesyłki nie przekracza kwoty 5000 PLN netto

 1. W przypadku wyboru przedpłaty, Klient zobowiązany jest uiścić należną kwotę w oparciu o dokument PROFORMA. Płatność winna nastąpić w ciągu 3 dni od chwili wystawienia tego dokumentu. 

 1. W razie braku płatności za “dokument proforma” w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, IDC TRADE może je anulować. 

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient pokrywa koszt usługi pobrania w wysokości 19 zł brutto.

 1. IDC TRADE może uzgodnić z Klientem, który nie posiada zaległości płatniczych względem IDC TRADE, iż będzie mu przysługiwał limit kredytowy, tj. iż płatności będą dokonywane w uzgodnionym przez strony terminie przypadającym po dostawie zamówionego towaru.  

 1. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym: 

a) Do chwili zapłaty całej ceny za dostarczone towary, towary pozostają własnością IDC TRADE, co nie wyklucza dochodzenia przez IDC TRADE, w tym na drodze sądowej, zapłaty ceny; 

b) w razie zalegania przez Klienta z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz IDC TRADE, IDC TRADE może, wedle swego wyboru, wstrzymać się z dostawą kolejnych zamówień, choćby potwierdziło ich przyjęcie, do czasu uregulowania wszystkich zaległych należności albo zażądać dokonania zapłaty za kolejne zamówienia z góry.

Dostawy

6


 1. Towary wysyłane są za pośrednictwem przewoźnika DPD lub GLS.

 2. Wydanie towarów uważane jest za dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia ich na miejsce przeznaczenia IDC TRADE powierzyło je przewoźnikowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. 

 3. Koszt transportu realizowanego zamówienia, po otrzymaniu przedpłaty wynosi 16 zł brutto.

 4. Strony mogą ustalić, że dostawa towarów nastąpi w inny sposób niż opisany w ustępach poprzedzających, określając jednocześnie na czyj koszt i ryzyko taka dostawa będzie dokonana. Ustalenia w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym winny być dokonane w sposób wyraźny, najpóźniej na etapie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. 

Dalsza sprzedaż towarów

7

 


 1. Klient dokonuje dalszej sprzedaży towarów zakupionych od IDC TRADE w imieniu własnym i na własne ryzyko. 

 2. Dokonując dalszej sprzedaży towarów zakupionych od IDC TRADE, Klient zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie praw konsumenta oraz obowiązków związanych z dokumentacją dokonywanej na rzecz konsumentów sprzedaży (w tym wystawiania faktur VAT , rachunków lub paragonów etc.). 

 3. Klient uprawniony jest do korzystania, w imieniu własnym i na własne ryzyko, w zakresie niezbędnym dla dalszej odsprzedaży towarów zakupionych od IDC TRADE, ze zdjęć i opisów produktów przekazanych mu przez IDC TRADE. Korzystanie ze zdjęć i opisów w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będzie uważane za naruszenie majątkowych praw autorskich do zdjęć i opisów służących IDC TRADE

Rękojmia

8


 1. W przypadku stwierdzenia, że zakupiony towar jest wadliwy, Klient obowiązany jest dokonać zgłoszenia wady w sposób zgodny z procedurą reklamacyjną dostępną na B2B. Zgłoszenie wady w sposób niezgodny z procedurą reklamacyjną uważane będzie za pozbawione skutków prawnych. 

 2. W przypadku, gdy reklamacja okaże się zasadna, IDC TRADE zobowiązane jest wymienić wadliwy towar na nowy lub w przypadku braku identycznego towaru, zwrócić Klientowi cenę, za którą nabył wadliwy towar. 

 3. IDC TRADE zobowiązane jest dołożyć należytej staranności, aby rozpoznać reklamację w odpowiednim czasie i poinformować Klienta o jej uwzględnieniu lub odrzuceniu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie decyzji o ewentualnym odrzuceniu reklamacji podmiotowi, któremu zbył towar w takim czasie, aby nie rodziło to ujemnych skutków dla Klienta. 

  ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
Zgłoszenia reklamacji należy dokonać poprzez ‘formularz reklamacji’ dostępny w zakładce ‘formularze’ menu głównego strony www.idctrade.pl .

Instrukcja dodania reklamacji:
 1. Aby dodać nową reklamację kliknij przycisk ‘dodaj’.
 2. Wybór szablonu reklamacji kliknij ‘wybierz’.
 3. Reklamowany asortyment – wybierz dokument z listy dostępnych ( wybierz nr faktury).
 4. Rodzaj reklamacji – wybierz jedną z opcji:
  • ilościowa ( zbyt mała, zbyt duża liczba dostarczonego towaru),
  • jakościowa (wadliwy nowy produkt),
  • uszkodzenie
 5. Oczekiwanie klienta – wybierz jedną z opcji:
 • wymiana na wolny od wad ( jeżeli produkt jest dostępny),
 • korekta,
 • dosłanie brakującego towaru ( w przypadku niezgodności ilościowej w dostawie).
 1. Uzupełnij dane osoby składającej reklamację – adres, telefon oraz e-mail.
 2. Dołącz plik ze zdjęciami uszkodzonego lub wadliwego towaru.
 3. Aby przesłać formularz kliknij przycisk ‘wyślij’.
 4. Prześlij reklamowany towar do siedziby firmy na adres:
 IDC TRADE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Mylna 25 lok. 3 i 4, 60-856 Poznań.

 


Ochrona danych osobowych

9


 1. IDC TRADE oświadcza, że jest administratorem danych osobowych reprezentantów oraz pracowników i współpracowników Klienta skierowanych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz innych czynności, uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, a także dla celów marketingu własnego. 

 2. Dane kontaktowe Administratora Danych: IDC TRADE Sp. z o.o. Sp. K., Mylna 25 lok. 3 i 4, 60-856 Poznań, e-mail: biuro@idctrade.pl

 3. Dane osobowe reprezentantów, pracowników i współpracowników Klienta przetwarzane są w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz innych czynności, uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, a także dla celów marketingu własnego. 

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny dla realizacji celu, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz innych czynności, uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, a także dla celów marketingu własnego. 

 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. 

 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje  niemożność zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Postanowienia końcowe

10


 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe określają zasady sprzedaży towarów w 2021 r. i mają zastosowanie do wszelkich czynności dokonywanych przez IDC TRADE i Klientów w związku ze sprzedażą towarów począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r., w tym w szczególności do dokonywanych po tej dacie rejestracji nowych klientów, składania i potwierdzania zamówień oraz dokonywania dostaw. 

 2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dostępne są na stronie internetowej IDC TRADE www.idctrade.pl.

 3. IDC TRADE zastrzega sobie prawo zmiany treści Ogólnych Warunków Handlowych. Zmieniona treść będzie dostępna na stronie internetowej IDC TRADE www.idctrade.pl.

 4. Wszelkie materiały promocyjno–reklamowe, wydawane w związku ze sprzedażą Towarów, mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Systemie B2B. 

 

 

by SolEx B2B